Stages binnen Franciscus

Werken in de praktijk is uitdagend en biedt unieke kansen voor zelfontwikkeling. Met een stage kan je direct de theorie toepassen in de praktijk. Binnen Franciscus bieden wij verschillende stageplekken aan. Benieuwd of er een stage is in jouw vakgebied? Lees op deze pagina ons aanbod en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Onze ambitie is bewust en (doel)gericht investeren in opleiding, ontwikkeling en onderzoek.
In combinatie met de veranderingen in de zorg, die zich in een steeds hoger tempo aanbieden, staan wij voor een ingewikkelde, complexe uitdaging. Dit doet een groot beroep op de professionaliteit en deskundigheid van onze medisch specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers.

Franciscus Gasthuis & Vlietland zet zich daarom in voor:

•    Een ziekenhuisbreed stagebeleid, zodat voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn (kwantitatief en kwalitatief); het biedt een goede gelegenheid om nieuw personeel te werven.
•    Een aantrekkelijk leerklimaat, zodat veel studenten hoogwaardige stages kunnen lopen; het biedt de student de gelegenheid om te ontwikkelen tot een competent beroepsbeoefenaar.
•    Een optimaal op elkaar aansluitend stage-aanbod dat (aankomend) zorgprofessionals en het ziekenhuis wederzijdse mogelijkheden biedt. Een stageplaats die goed aansluit bij het opleidingsniveau en de beroepspraktijk. Stagiairs die een bijdrage leveren door inbreng van hun kennis bij uitvoering van de werkzaamheden en hun bijdrage leveren aan projecten en afstudeeronderzoeken.
•    Het Stagebureau is gepositioneerd binnen de Franciscus Academie als onderdeel van het team opleiden- en ontwikkelen. Het Stagebureau coördineert en verzorgt de matching tussen de stageverzoeken en het stage-aanbod en fungeert als een intermediair tussen de opleidingsinstituten en de interne afdelingen.

Stages in de zorg

Volg je een zorggerelateerde opleiding bij de volgende opleidingsinstellingen: Hoge school Rotterdam, Albeda college dan kan je bij het opleidingsinstituut aangeven waar je stage zou willen lopen. Individuele aanvragen rechtstreeks bij het Franciscus worden niet in behandeling genomen. 

Zorggerelateerde stages zijn:

•    Stages van MBO-verpleegkundige en HBO-verpleegkundige opleidingen.
(o.a. op een leerunit)
•    Externe stages van BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) opleidingen van verzorgende en verpleegkundige opleidingen (niveau 4) van andere zorginstellingen.
•    Stages van (para)medische opleidingen voor oriëntatie op de zorgverlening.(moeten zij wel een aanvraag doen?)
•    Stages van doktersassistenten.
•    Stages van verloskundigen. 

Benieuwd naar de stagemogelijkheden bij Franciscus? Vraag dan bij jouw opleidingsinstituut na of er mogelijkheden zijn.

stage

Stages op andere afdelingen

Ben je geïnteresseerd in een niet zorggerelateerde stageplaats, stuur dan een motivatiebrief naar stagebureau@franciscus.nl. Vermeld hierbij duidelijk je opleiding, leerdoelen, periode van de stage en het aantal uur stage per week. Link toevoegen middels een Forms-formulier?

Denk hierbij aan stageplaatsen voor de opleiding:

•    Social Work, hbo
•    Facility management, hbo
•    Facilitaire dienstverlening
•    MBO-ICT, niveau 4 en 5
•    Marketing & Communicatie, hbo
•    Techniek (diverse opleidingen)

In het kader van de privacy en veiligheid van onze patiënten bieden wij geen stagemogelijkheden op de verpleegafdelingen voor middelbare scholieren in het kader van een maatschappelijke stage of beroepsoriëntatie.

Afdeling

Stages op leerunits & Zorg Innovatie Centrum

Binnen Franciscus zijn verschillende leerafdelingen. Hier werk je samen met andere mbo en hbo-studenten aan de patiëntenzorg  met werkbegeleiders (een gediplomeerd verpleegkundige) als eindverantwoordelijke. 

Er zijn meerdere leerunits en er is ook een Zorg Innovatie Centrum (ZIC), waarbij een docent van de Hogeschool Rotterdam enkele dagen onderwijs geeft in de praktijk. Zo komen theorie en praktijk nog meer tot hun recht!

Het concept leerunit/leerafdeling houdt in dat je met een groep medestudenten werkt naar een zelfstandige leer- werkhouding met als doel je voor te bereiden om na je opleiding direct aan de slag te gaan als zelfstandig verpleegkundige. Tijdens een stage op één van beide leerunits krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen. Je wordt uitgedaagd om de theorie in de praktijk te brengen, je gaat verpleegkundige vaardigheden toepassen en je wordt geprikkeld om mee te denken in de totale patiëntenzorg. Zo ga je, samen met een specialist, elke patiënt individueel bekijken, maar ook tijdens het multidisciplinair overleg kijk je naar de patiënten met de fysiotherapeut, de diëtiste enzovoorts om het gehele zorgproces te coördineren. Tijdens de stage, werk in je wisselende diensten, zoals dag- en avonddiensten en in het weekend. 

leren op een leerunit

Criteria & Solliciteren

Wij bieden stagiairs, van zowel zorgsector als niet zorgsector gebonden functies, de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen in de vorm van een stage in het kader van beroepspraktijkvorming. Uitgangspunt hierbij is dat de leerdoelen van de stagiair aansluiten bij de functies binnen het ziekenhuis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

•    De (beroeps)opleiding sluit aan bij een functie in Franciscus Gasthuis & Vlietland.
•    De opleiding is erkend volgens de landelijke richtlijnen.
•    Een werkplek is beschikbaar (indien van toepassing).
•    Begeleiding wordt gewaarborgd.
•    Een werkbegeleider is beschikbaar.
•    Doel van stage en stageperiode is duidelijk.
•    Erkenning als leerbedrijf is geregeld, indien dit noodzakelijk is.
•    Een stagiair is geen medewerker in de zin van de CAO en wordt boventallig ingeroosterd. 
•    De minimum leeftijd van een stagiair in Franciscus Gasthuis & Vlietland is 16 jaar.

Stageplekken:

•    Voor een zorg gerelateerde opleiding: aanvraag via het theoretische opleidingsinstituut (hogeschool Rotterdam of Albeda College).
•    Voor niet zorg gerelateerde opleidingen: aanvraag middels mail naar stagebureau@francicus.nl of bekijk de vacature site.
•    Wij bieden geen stageplekken aan voor studenten die in het buitenland een opleiding volgen.

Contact

Voor vragen over stage binnen ons ziekenhuis kun je contact opnemen met het Stagebureau via stagebureau@franciscus.nl.