Oudste- en keuzecoschappen

Ook oudste en keuze coassistenten zijn van harte welkom om bij ons hun coschappen te lopen.  Wij maken je graag verder wegwijs in het vak van arts en bereiden je zo voor op een baan als A(N)IOS.
Academie Kindergeneeskunde

Om in aanmerking te komen voor een oudste- of keuze coschap doe je een aanvraag/sollicitatie bij de vakgroep. Het online sollicitatieformulier kun je invullen door op de link te klikken die onder iedere vakgroep aangegeven staat.

Let op! Bij het sollicitatieformulier moet je een (korte) motivatie schrijven en je CV uploaden, dus houd deze alvast paraat. 

Vakgroepen

Anesthesiologie

Binnen het oudste- of keuzecoschap wordt een globale kennis opgedaan over de pre-, per- en postoperatieve anesthesiologische zorg toegespitst op de individuele patiënt. Indien gewenst bestaat de mogelijkheid om in overleg het coschap toe te spitsen op 1 aspect of onderdeel van de anesthesiologische zorg. Het palet van operatieve ingrepen laat zich het beste omschrijven als alles omvattend met uitzondering van cardio chirurgische en intracraniële ingrepen.

De volgende onderdelen zullen zeker aan bod komen tijdens het coschap: de preoperatieve screening, holding en recovery en sedatie. Op het operatiecomplex kan de coassistent globaal kennis maken met alle aspecten van de anesthesiologische zorg zoals Fysiologie van Ademhaling en Circulatie en Farmacologie van perioperatieve medicatie.

Solliciteer hier

 

Cardiologie

Het is de bedoeling dat de co-assistent aan het eind van de co-schap een beeld heeft gekregen van de problematiek die zich aandient op een algemene cardiologische afdeling en een globaal inzicht heeft in de mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling bij deze patiëntengroep. Tijdens het oudste co-schap zal een begin gemaakt worden met het aanleren van zelfstandig beoordelen van de cardiologische patiënt en het opstellen van een behandelplan. In het bijzonder zullen we aandacht besteden aan het leren lezen van ECG’s, omdat dit voor elke algemene arts van aanvullende waarde is.

Korte inhoud coschap

 • Meelopen/visite lopen op afdeling hartbewaking (betrokken worden in besluitvorming rond het te voeren beleid)
 • Bijwonen ochtendoverdracht
 • Bijwonen onderzoeken, o.a. op catheterisatiekamer en echokamer
 • Samen met CCU arts beoordelen cardiologische patiënten op EHH
 • Meelopen op de algemene afdeling cardiologie, mede verantwoordelijkheid over eigen zaal
 • Kennismaken met hartrevalidatie
 • Meelopen met consulent op andere afdelingen

Solliciteer hier

Chirurgie

Doelstelling

De doelstelling van het oudste/keuze coschap chirurgie is met name de overgang van coassistent naar arts-assistent te begeleiden.

Gedurende het coschap zal de coassistent steeds meer taken uitvoeren passend bij het werk van een (beginnende) arts-assistent. Met name zaalwerk en het zien van patiënten op de spoedeisende hulp/polikliniek horen hierbij.

Tevens kan de coassistent assisteren op de operatiekamer.

Korte inhoud coschap

Als keuze coassistent is je schema afhankelijk van hoe lang je coschap duurt, en wat je specifieke wensen zijn. Zo kun je specifiek kiezen voor één van de differentiaties binnen de chirurgie (zie boven), of op elke afdeling een paar weken meelopen.

Indien je kiest voor een coschap van 3 weken kun je maar op één afdeling meelopen.

In de ochtenden loop je visite, waarin je steeds meer zelfstandig zult werken, onder supervisie van de arts-assistent of chirurg.

In de middag is er ruimte om mee te lopen op de polikliniek, de operatiekamers of patiënten te zien op de spoed eisende hulp.

Op de afdeling chirurgie in het Franciscus Gasthuis en Vlietland wordt het specialisme in volle breedte uitgevoerd. De differentiaties traumachirurgie, vaatchirurgie, GE-chirurgie, longchirurgie en bariatrische chirurgie worden uitgeoefend. Ook hoofd-hals chirurgie en mamma chirurgie wordt aangeboden, hier worden de meeste operaties van uitgevoerd op de locatie Vlietland.

Solliciteer hier

Dermatologie

Doelstelling

Verdieping van de kennis op het gebied van de dermatologie in haar volle breedte. Verbetering van technische vaardigheden (biopteren, elektrocoagulatie, cryotherapie en hechten). Bij oudste coschappen ook botulinetoxinebehandeling en afhankelijk van het instapniveau ellipsexcisies en shaveexcisies.

Schrijven van een case-report.

Korte inhoud coschap

Algemeen

Het keuze coschap dermatologie duurt 3 of 6 weken. Het oudste coschap duurt 12 weken.

De werkzaamheden op de polikliniek worden in onderling overleg verdeeld. De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Algemene dermatologie               : Ieder dagdeel
 • Dermatochirurgie                       : Dinsdagochtend (1 coassistent)
 • Flebologie                                 : Donderdagochtend (1 coassistent)
 • Ulcus cruris                               : Donderdagmiddag (1 coassistent)

Om de aangeboden stage optimaal te benutten is het raadzaam om de kennis van de dermatologie op peil te brengen voor u aan het coschap begint. Een goed studieboek hiervoor is: Dermatologie voor de eerste lijn. Auteur: Sillevis Smitt Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum; 10e editie: 2017.

Solliciteer hier

 

   

  Geriatrie

  Info over afdeling

  In het Franciscus Vlietland is er een grote klinische geriatrie afdeling met 22 bedden, inclusief een delierunit. Ook werken we veel consultatief op de overige klinische afdelingen. Op de polikliniek zijn er naast de algemene geriatrie ook een geheugen-, val-, en polyfarmacie poli. Op locatie Gasthuis is een geriatrische trauma-unit, en werken we ook poliklinisch en consultatief. 

  Doelstelling

  Binnen dit coschap is het uiteindelijke doel dat je kennis hebt genomen van de geriatrische werkwijze (4 assen), deze kunt toepassen en zo mogelijk beleid op kunt maken. Het herkennen, diagnosticeren en behandelen van de geriatrische syndromen staat hierbij voorop.

  Korte inhoud coschap

  Gedurende het coschap geriatrie zal je met name ingezet worden op de klinische afdeling en uiteindelijk ook eigen patiënten onder je hoede krijgen, welke je zult overleggen met de arts-assistenten en de geriaters.

  Om een volledig beeld te krijgen van de geriatrie nodigen wij je ook uit om mee te kijken op de polikliniek en eventueel ook zelf een nieuwe patiënt te beoordelen onder directe supervisie van een van de geriaters.

  Solliciteer hier

  Gynaecologie

  Info over afdeling; Op onze afdeling heerst een aangenaam werkklimaat met goede intercollegiale verhoudingen. Onze gynaecologische zorg is gespecialiseerd  met verschillende thema poli’s o.a. een menstruatie-, een oncologie- en een CIN poli. Daarnaast bestaat er een grote fertiliteitspolikliniek. Ons ziekenhuis is een zogenaamde IVF transport kliniek waarbij er een goede samenwerking is met het ErasmusMC. De zorg rond high risk obstetrie, psychiatrie-obstetrie, oncologie en ook urogynaecologie is multidisciplinair georganiseerd. Onze  kliniek beschikt over een fraaie verloskunde afdeling met 18 kraamsuites.

  Doelstelling; Inzicht te krijgen in de werkzaamheden van een gynaecoloog. Meer voorbereid te zijn voor een ANIOS functie.

  Korte inhoud coschap; Elke coassistent staat per dag ingedeeld op OK, poli, VK (kraamsuites / verloskamers), consulten (spoedpoli) en/of afdeling. Het eerste deel van het coschap staat u merendeel ingedeeld op de afdeling gecombineerd met de spoedpoli. U ziet en begeleidt “eigen” patiënten onder supervisie van de arts-assistent. Het tweede deel van de stage betreft de verloskunde afdeling en verloskamers. Hierbij begeleidt u bevallingen onder supervisie van een arts-assistent of tweedelijns verloskundige.

  Solliciteer hier

  Interne Geneeskunde

  Info over afdeling 

  Op de afdeling interne geneeskunde in het Franciscus Gasthuis wordt het specialisme in volle breedte uitgeoefend. De volgende afdelingen zijn aanwezig:  hemato-oncologie, nefrologie, algemene interne geneeskunde, acute short stay, acute interne geneeskunde op de SEH. Voor het oudste coschap kun je ook ingedeeld worden op de afdeling MDL.  

  Doelstelling 

  De doelstelling van het oudste/keuze coschap is met name de overgang van coassistent naar arts-assistent te begeleiden.

  Gedurende het coschap zal de coassistent steeds meer taken uitvoeren passend bij het werk van een (beginnende) arts-assistent. Met name zaalwerk en het zien van patiënten op de spoedeisende hulp horen hierbij.

  Ook kun je je d.m.v. het oudste/keuze coschap oriënteren op een specialisme.

  Korte inhoud coschap

  Gedurende het coschap staat de coassistent op een of meerdere van de interne afdelingen waarbij het doel is dat hij of zij gedurende het coschap steeds meer zelfstandig gaat functioneren en aan het einde komt tot het niveau van een ANIOS. Onder nauwe begeleiding van de A(N)IOS en internist zal de coassistent zelf visite lopen, status voering doen en een behandelplan maken, maar ook familie gesprekken doen en overleggen met de supervisor of andere specialisten.  

  Wanneer je wilt solliciteren voor een oudste/keuze coschap Interne Geneeskunde in het Franciscus, kun je tijdens je sollicitatie een aantal keuze afdelingen aangeven. Het is helaas niet mogelijk om te garanderen dat deze keuzes toegekend worden. 

  Solliciteer hier

  Intensive Care

  Algemeen

  De  IC van het Franciscus Gasthuis en Vlietland bestaat uit 2 locaties; locatie Gasthuis (Rotterdam) en locatie Vlietland (Schiedam). Co-schappen vinden plaats op locatie Gasthuis. De vakgroep IC bestaat uit 10 intensivisten, 3 anesthesioloog intensivisten en 7 internist-intensivisten. Op onze IC zien we een mix van chirurgische (met name Gastro-intestinaal, Long, Vaat) en niet chirurgische patiënten. Een van de speerpunten op onze IC is (moeilijke) beademing. Waar in locatie Gasthuis de focus ligt op het acuut respiratoir falen en in het Vlietland veel ervaring is op het gebied van chronische beademing en weanen.

  Doelstelling

  Kennismaking met de IC. Onder supervisie patiënten zien op de IC. Deelname aan spoedoproepen. Participatie in onderwijs activiteiten op IC. bij het oudste coschap streven we naar het niveau van beginnend ANIOS aan het eind van het coschap. Directe supervisie verschuift waar mogelijk naar supervisie achteraf. Oefenen van praktische vaardigheden onder supervisie.

  Inhoud coschap

  Bij start van het coschap is er een introductie gesprek met de stagebegeleider Joyce Heijneman (intensivist) of Victor van Bochove (intensivist). In dit gesprek bespreken we leerdoelen en plannen we alvast een tussen- en eindbeoordeling.

  Als coassistent krijg je volop mogelijkheden om als onderdeel van het team mee te werken op de IC.

  Tijdens een keuze coschap leer je om gestructureerd visite te lopen bij een IC-patiënt, om hoofd- en bijzaken te scheiden en tot een conclusie en behandelvoorstel te komen. Dit alles onder supervisie van een intensivist. Tijdens je coschap ben je er om zo veel mogelijk te kunnen leren. Je bent als keuze co dan ook van harte welkom om mee te gaan met SIT- en/of reanimatieoproepen en consulten. Ook is er de mogelijkheid om onder supervisie praktische vaardigheden op te doen, zoals het prikken van venflons of een arterielijn.

  Als oudste co streven we ernaar om richting het eind van je coschap het niveau van een beginnend ANIOS te hebben bereikt. Dit betekent dat je zelf visite kunt lopen bij 1-2 IC patiënten, zelf een conclusie en behandelplan kunt presenteren en daar achteraf supervisie over krijgt. Effectief overdragen en actief deelnemen aan het multidisciplinair overleg horen hier ook bij. Uiteraard blijft de intensivist verantwoordelijk en kijkt hij/zij direct mee waar dit nodig is.

  Solliciteer hier

   

  Kindergeneeskunde

  Info over afdeling

  Er werken op de locatie Gasthuis meerdere kinderartsen, arts-assistenten, 2 verpleegkundig specialisten en een physician assistent.  De kindergeneeskunde omvat zowel de kliniek (Neonatologie en Kinderafdeling) als de polikliniek. 

  Doelstelling

  Solliciteer hier

  KNO

  info volgt

  Info over de afdeling

  Doelstelling

  Korte inhoud coschap

  Solliciteer hier

  Longgeneeskunde

  Info over afdeling: Op de afdeling Longziekten geneeskunde in het Franciscus Gasthuis wordt het specialisme in volle breedte uitgeoefend. De nadruk echter zal voor de coassistent in de kliniek liggen op longinfecties, obstructieve longziekten, en longoncologie. De afdeling heeft een nauwe samenwerking met de locatie Vlietland. De vakgroep heeft de volledige opleidingsbevoegdheid tot longarts en is een erkend landelijk expertise centrum voor Astma, COPD en Respiratoire allergie.

  Doelstelling: De doelstelling van het oudste/keuze coschap is met name de overgang van coassistent naar arts-assistent te begeleiden. Hierbij is uiteraard een verdiepingsslag ten aanzien van de longziekten mede een doel.

  Gedurende het coschap zal de coassistent steeds meer taken uitvoeren passend bij het werk van een (beginnende) arts-assistent. Met name zaalwerk en het zien van patiënten op de spoedeisende hulp horen hierbij. Zo kun je je d.m.v. het oudste/keuze coschap oriënteren op het specialisme Longziekten. Dit coschap kan daarmee ook een opstap zijn naar een langer verblijf als arts assistent Longziekten.

  Korte inhoud coschap: Gedurende het coschap staat de coassistent op de longafdeling waarbij het doel is dat hij of zij gedurende het coschap steeds meer zelfstandig gaat functioneren en aan het einde komt tot het niveau van een ANIOS. Onder nauwe begeleiding van de A(N)IOS en longarts zal de coassistent zelf visite lopen, status voering doen en een behandelplan maken, maar ook familie gesprekken doen en overleggen met de supervisor of andere specialisten.

  Solliciteer hier

  Neurologie

  info volgt

  Info over de afdeling

  Doelstelling

  Korte inhoud coschap

  Solliciteer hier voor locatie Gasthuis

  Solliciteer hier voor locatie Vlietland

  Oogheelkunde

  Helaas kun je in het Franciscus geen oudste of keuze coschap lopen voor de Oogheelkunde. Hiervoor verwijzen we je graag naar het Oogziekenhuis

  SEH

  Doelstelling

  Ervaring opdoen in het diagnosticeren en behandelen van patiënten op de SEH.

  Ervaring opdoen in het werken in multidisciplinaire teams bij opvang van patiënten op de SEH

  Korte inhoud

  Tijdens het oudste coschap zal de coassistent werken als beginnende ANIOS, en onder supervisie van de SEH-arts, verantwoordelijk zijn voor de begeleiding, de diagnostiek en de behandeling van patiënten op de SEH. Het aanbod aan patiënten is erg gevarieerd omdat de patiënten voor alle vakgebieden op de SEH gezien worden, behoudens de kindergeneeskunde en gynaecologie. Verschillende vaardigheden en diagnostische middelen zullen veel aan bod komen zoals repositie van luxaties, hechten, röntgenfoto, ECG en bloedgas interpretatie, tevens wordt gebruikt gemaakt van spoedechografie.

  Daarnaast wordt de coassistent in de gelegenheid gesteld de onderwijsmomenten zoals: overdrachten, röntgenbesprekingen en refereerbijeenkomsten bij te wonen.

  Solliciteer hier voor locatie Gasthuis

  Solliciteer hier voor locatie Vlietland

  Urologie

  De afdeling Urologie in het Franciscus is een grote afdeling waar 12 urologen werken, 3 arts-assistenten in opleiding en 2 arts-assistenten niet in opleiding. Wij zijn een enthousiaste groep urologen die het opleiden van artsen belangrijk vindt. In onze kliniek wordt de urologie in de volle breedte uitgeoefend.

  Doelstelling

  Afhankelijk van het type coschap zal voorafgaand aan het coschap een gesprek gepland worden met de coassistenten begeleider. In dit gesprek geeft de coassistent aan wat zijn doelstellingen zijn. Hierop wordt het schema aangepast.

  Korte inhoud coschap

  Wij streven er naar om de coassistenten actief te betrekken in de klinische werkzaamheden. Afhankelijk van de doelstellingen maken wij een schema voor het gehele coschap. Dit zal bestaan uit diverse bezigheden zoals assisteren bij operatieve ingrepen, poliklinische werkzaamheden en werkzaamheden op onze klinische afdeling.

  Solliciteer hier